Zarządzanie różnorodnością
(pokoleniową, kulturową)
Czas trwania:

Celem szkolenia jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej pracy z zespołami różnorodnymi, zwłaszcza w odniesieniu do różnic pokoleniowych i kulturowych.
Korzyści:
• Poszerzenie wiedzy nt. zalet pracy takich zespołów, potrzeb poszczególnych członków zespołu może być przydatne do lepszego wykorzystanie potencjału członków zespołów różnorodnych i do budowania pozytywnej atmosfery pracy
• Poznanie działań, jakie podejmują firmy i kierownicy, aby wesprzeć integrację bądź akceptację różnic, może być pomocne w opracowaniu indywidualnych strategii działania w odniesieniu do konkretnych zespołów prowadzonych przez uczestników.

Program:

 1. Źródła różnorodności (np. kompetencje, cechy osobowe i postawy, doświadczenia pokoleniowe i kulturowe, płeć),
 2. Zalety i wady zespołów różnorodnych, wyzwania stojące przed członkami zespołów i liderami,
 3. Zarządzanie różnorodnością pokoleniową:
  Charakterystyka poszczególnych pokoleń pod kątem ich doświadczeń, postaw, oczekiwań, potrzeb i kompetencji,
  Dopasowanie sposobu kierowania do specyfiki pokoleniowej zespołu,
  Zarządzanie zespołem różnym pokoleniowo – budowanie współpracy, rozwiązywanie konfliktów, rozwój, wykorzystanie silnych stron każdego pokolenia,
 4. Zarządzanie różnorodnością kulturową:
  Różnorodność kulturowa jako rozwijający się trend rzeczywistości rynku pracownika,
  Przykłady działań ukierunkowanych na ułatwienie integracji osób z odmiennych kultur,
  Wyzwania związane z zarządzaniem zespołem różnym kulturowo – znaczenie tolerancji, poszanowania zasad, integracji, sposobu komunikacji, poznania podstaw języka i kultury danej narodowości.

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce