jak to robimy

Celem spotkania jest uporządkowanie wiedzy nt. roli lidera w kierowaniu zespołem oraz rozwój wybranych umiejętności komunikacyjnych. Spotkanie polecamy osobom, które nabyły umiejętności kierowania poprzez doświadczenie praktyczne, a teraz chciałyby zrewidować stosowane przez siebie podejście, uporządkować i uzupełnić wiedzę w zakresie zarządzania ludźmi oraz wymienić się doświadczeniami.

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie cech charakteryzujących efektywny zespół oraz sposobów osiągania spójności zespołu może być pomocne do oceny własnego zespołu i zaplanowania dalszych działań ukierunkowanych na budowanie współpracy,
 • Usystematyzowanie wiedzy nt. ról i funkcji, które powinien realizować lider zespołu stworzy okazję do dokonania osobistej refleksji nad tym, czy w praktyce zarządczej nie została pominięta któraś z ról czy funkcji, swoich silnych i słabszych stron w tych rolach,
 • Rozwój wybranych umiejętności (poprzez obserwację lub ćwiczenie) w ramach cyklu kierowania, takich jak: wyznaczanie celów i motywowanie do ich osiągania, dobór ludzi do zadań, delegowanie zadań i odpowiedzialności, prowadzenie rozmów monitorujących i oceniających pracę, udzielanie informacji zwrotnej, rozwiązywanie sytuacji napięć i konfliktów pomiędzy pracownikami,
 • Wymiana doświadczeń odnośnie podejścia do pełnienia funkcji lidera, stylów kierowania i rozwiązywania trudnych sytuacji .

Program:

 1. Czym jest zespół.
  • Czym zespół różni się od grupy,
  • Metody budowania poczucia tożsamości (przynależności) do zespołu – aspekty racjonalne ( cele, organizacja, podział obowiązków, wynagradzanie i premiowanie) i emocjonalne (integracja, poczucie wspólnoty)
 2. Rola lidera w kierowaniu zespołem.
  • Zarządzający (podział pracy, organizowanie i zapewnianie środków, monitoring przebiegu prac , organizowanie procesu komunikacji wewnątrz zespołu i na zewnątrz)
  • Przywódca (wyznaczanie celów i kierunku działań, podejmowanie decyzji, reprezentowanie zespołu, budowanie relacji wewnątrz i na zewnątrz zespołu),
  • Coach (motywowanie do realizacji wyznaczonych celów, planowanie i wspieranie rozwoju)
 3. Cykl zarządzania w praktyce.
  • Etapy cyklu i zadania menedżera: planowanie, organizowanie, monitoring i kontrola, odbiór zadania i ocena poziomu wykonania,
  • Wyzwania dla menedżera na poszczególnych etapach cyklu,
  • Przypomnienie i rozwój umiejętności związanych z poszczególnymi etapami.
 4. Dobór członków zespołu do zadań.
  • Ocena kompetencji, poziomu motywacji, cech osobowych,
  • Delegowanie zadań i uprawnień.
 5. Czuwanie nad prawidłową atmosferą i współpracą zespołu.
  • Ustalanie i pilnowanie zasad współpracy,
  • Wpływ stylu kierowania lidera na atmosferę w zespole,
  • Rozwiązywanie napięć i konfliktów w zespole.
 6. Pozafinansowe możliwości motywowania

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!