Kierowanie zespołem
Szkolenie dla menedżerów dotyczące budowania roli menedżera, motywowania, wyznaczania celu, korygowania zachowań.
Czas trwania: 2 dni

Celem spotkania jest uporządkowanie wiedzy nt. roli lidera w kierowaniu zespołem oraz rozwój wybranych umiejętności komunikacyjnych. Spotkanie polecamy osobom, które nabyły umiejętności kierowania poprzez doświadczenie praktyczne, a teraz chciałyby zrewidować stosowane przez siebie podejście, uporządkować i uzupełnić wiedzę w zakresie zarządzania ludźmi oraz wymienić się doświadczeniami.
Korzyści dla uczestników:
Poznanie cech charakteryzujących efektywny zespół oraz sposobów osiągania spójności zespołu może być pomocne do oceny własnego zespołu i zaplanowania dalszych działań ukierunkowanych na budowanie współpracy,
Usystematyzowanie wiedzy nt. ról i funkcji, które powinien realizować lider zespołu stworzy okazję do dokonania osobistej refleksji nad tym, czy w praktyce zarządczej nie została pominięta któraś z ról czy funkcji, swoich silnych i słabszych stron w tych rolach,
Rozwój wybranych umiejętności (poprzez obserwację lub ćwiczenie) w ramach cyklu kierowania, takich jak: wyznaczanie celów i motywowanie do ich osiągania, dobór ludzi do zadań, delegowanie zadań i odpowiedzialności, prowadzenie rozmów monitorujących i oceniających pracę, udzielanie informacji zwrotnej, rozwiązywanie sytuacji napięć i konfliktów pomiędzy pracownikami,
Wymiana doświadczeń odnośnie podejścia do pełnienia funkcji lidera, stylów kierowania i rozwiązywania trudnych sytuacji .

Program:

 1. Czym jest zespół.
  Czym zespół różni się od grupy,
  Metody budowania poczucia tożsamości (przynależności) do zespołu – aspekty racjonalne ( cele, organizacja, podział obowiązków, wynagradzanie i premiowanie) i emocjonalne (integracja, poczucie wspólnoty)
 2. Rola lidera w kierowaniu zespołem.
  Zarządzający (podział pracy, organizowanie i zapewnianie środków, monitoring przebiegu prac , organizowanie procesu komunikacji wewnątrz zespołu i na zewnątrz)
  Przywódca (wyznaczanie celów i kierunku działań, podejmowanie decyzji, reprezentowanie zespołu, budowanie relacji wewnątrz i na zewnątrz zespołu),
  Coach (motywowanie do realizacji wyznaczonych celów, planowanie i wspieranie rozwoju)
 3. Cykl zarządzania w praktyce.
  Etapy cyklu i zadania menedżera: planowanie, organizowanie, monitoring i kontrola, odbiór zadania i ocena poziomu wykonania,
  Wyzwania dla menedżera na poszczególnych etapach cyklu,
  Przypomnienie i rozwój umiejętności związanych z poszczególnymi etapami.
 4. Dobór członków zespołu do zadań.
  Ocena kompetencji, poziomu motywacji, cech osobowych,
  Delegowanie zadań i uprawnień.
 5. Czuwanie nad prawidłową atmosferą i współpracą zespołu.
  Ustalanie i pilnowanie zasad współpracy,
  Wpływ stylu kierowania lidera na atmosferę w zespole,
  Rozwiązywanie napięć i konfliktów w zespole.
 6. Pozafinansowe możliwości motywowania

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce