Akademia Menedżerów Produkcyjnych
(mistrza, brygadzisty, lidera gniazda produkcyjnego)
Czas trwania: w zależności od wybranej ilości modułów 6 do 12 miesięcy

Akademia dla mistrzów, brygadzistów i liderów produkcyjnych najczęściej –realizowana jest formie cyklu 3 godzinnych warsztatów „Demos espresso”.

Na podstawie badania potrzeb, wywiadów, a także wizytacji na terenie fabryki wybieramy właściwy zestaw z pośród 18 modułów tematycznych.

W trakcie każdego warsztatu ćwiczony jest konkretny temat menedżerski związany bezpośrednio z realnymi obowiązkami menedżera liniowego.

Warsztaty organizowane są głównie w siedzibie Klienta (trener Demos dojeżdża na cały dzień) lub w formule online.

Jedna grupa szkoleniowa nie może przekraczać 12 osób. W ciągu jednego dnia szkolimy 2 grupy z jednego modułu lub jedną grupę z 2 modułów szkoleniowych. Szkolenie może być zorganizowane w trakcie godzin pracy, ale także przed i po jej zakończeniu. Unikamy dodatkowych kosztów logistycznych, czyli konieczności oddelegowania pracownika na cały dzień. Zalecamy jedną sesję wraz z zadaniem wdrożeniowym w miesiącu dla danej grupy.

Czy znane są Ci poniższe problemy i szukasz rozwiązania?

 • Liderzy, Brygadziści nie rozumieją swojej roli w organizacji.
 • Mistrzowie zmiany, Kierownicy nie podejmują działań motywacyjnych, koordynacyjnych, kontrolnych.
 • Nie są zaangażowani w zmiany. Ograniczają się głównie do komunikowania ogólnych założeń, ignorują nastawienie podwładnych, np.: opór, lęk przed zmianą.
 • Brakuje im postaw reprezentujących firmę przed pracownikami. Przyjmują i bronią punktu widzenia pracowników.
 • Brak budowania kadry zastępczej, a czasem wręcz działania zmierzające do zdominowania talentów, nowych liderów. Zachowanie wynika z obawy o swoje stanowisko ze strony doświadczonych pracowników, szczególnie w wieku przedemerytalnym, czyli często najlepszych specjalistów.
 • Brak im jakichkolwiek umiejętności motywowania pozafinansowego.
 • Wykazują roszczeniowe postawy objawiające się ciągłymi żądaniami podwyżek i premii.
 • Nie wykazują zrozumienia dla systemu ocen pracowniczych i w konsekwencji wypełnianie formularzy w fikcyjny sposób.
 • Niechętnie przekazują wiedzę innym pracownikom.
 • Brak im umiejętności komunikacyjnych, które skutkują konfliktami w zespole, błędnym przekazywaniem ustaleń i niezrozumieniem poleceń służbowych.
 • Zarządzanie ludźmi postrzegane jako twarde respektowanie kodeksu pracy.
 • Nie radzą sobie z sytuacją awansu wewnętrznego i nowymi obowiązkami. W szczególności zadaniami związanymi z kontrolą, delegowaniem i wydawaniem poleceń służbowych pracownikom, z którymi wcześniej współpracowali na równorzędnych stanowiskach.
 • Podejście do członków zespołu zbyt pobłażliwe lub przesadnie ostre.
 • Brak feedbacku i korygowania. Stosowanie kary jako jedynego narzędzia w zarządzaniu ludźmi.

Każdy z 18 modułów szkoleniowych kończy się indywidualnym zadaniem wdrożeniowym dla każdego uczestnika.

Indywidualna praca pomiędzy modułami w największym stopniu przekłada się na wdrożenie i zaadoptowanie poznanej wiedzy.

Zakres programu jest każdorazowo uszczegóławiany przed procesem szkoleniowym, w celu pozyskania casów odnoszących się do specyfiki danej produkcji, kultury organizacyjnej i wartości, które są elementem wieloletniej strategii w danej firmie produkcyjnej.

Projekty rozwojowe dla menedżerów liniowych bezpośrednio w krótkim czasie przekładają się na wzrost efektywności całych zespołów, mniejszą rotację i absencję.

W latach 2017 -2022 przeszkoliliśmy ponad 3 500 pracowników firm produkcyjnych (mistrzowie, brygadziści, liderzy gniazd produkcyjnych).

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce