Czym jest Assessment Center / Development Center?

wpis w: Blog | 0

Business partners discussing documents and ideas at meeting

 

Na wstępie warto zaznaczyć, że Assessment Center oraz Development Center, to narzędzia analogiczne względem siebie pod kątem metodologicznym. To co je różnicuje to cel, dla którego zostają zastosowane. Assessment Center (ośrodek oceny) jest głównie wykorzystywane w procesach rekrutacji i selekcji. Głównym celem Development Center (ośrodek rozwoju) jest dalszy rozwój pracownika, poprzedzony diagnozą jego kompetencji.

Podczas Assessment Center/Development Center ocenie podlegają kompetencje rozumiane jako wiedza, umiejętności i postawa.

Assessment Center/Development Center jest głównie stosowany przy:

 • rekrutacji i selekcji
 • opracowywaniu indywidualnych ścieżek szkolenia i rozwoju
 • wyszukiwaniu menedżerów o dużym potencjale
 • identyfikacji pracowników z wysokim potencjałem kompetencyjnym (grupy typu High Potential, Talents, sukcesorzy)
 • planowaniu zasobów ludzkich

Jakie są podstawowe założenia metody Assessment Center / Development Center?

Assessment Center/Development Center obejmuje zestaw ćwiczeń pozwalających na zbadanie szeregu kompetencji, istotnych z punktu widzenia efektywnego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Główne cechy metody Assessment Center/Development Center:

 • Obserwowane i oceniane przez asesorów jest tylko to, co jest obserwowalne, czyli zachowanie danej osoby, to co robi i mówi.
 • Każdy Uczestnik bierze udział w sesji Assessment Center/Development Center, na którą składa się kilka różnych ćwiczeń i jest obserwowany przez zespół specjalnie wyszkolonych osób oceniających, tzw. asesorów.
 • Asesorzy biorą pod uwagę i oceniają konkretne zachowania, kluczowe w wykonywanej pracy.
 • Ćwiczenia nie zawsze osadzone są w realiach, w których Uczestnicy pracują na co dzień. Są zaprojektowane w taki sposób, aby mierzyły rzeczywisty poziom posiadanych kompetencji, nie ograniczając się do doświadczeń zgromadzonych w miejscu pracy.
 • Osoby oceniające podsumowują swoje obserwacje na temat każdego z Uczestników i w drodze dyskusji wystawiają oceną ogólną w zakresie poszczególnych kompetencji, na które składają się określone wcześniej rodzaje zachowań.

Jak przebiega sesja Assessment Center?

Sesja Assessment Center/Development Center ma formę kilkugodzinnego spotkania w grupie maksymalnie 12 osób podlegających badaniu.

W ramach metody Assessment Center/Development Center stosuje się różnorodne zadania:

 • ćwiczenia symulacyjne grupowe – Uczestnicy wspólnie realizują postawiony w zadaniu cel lub dokonują analizy problemu i wypracowują rozwiązania.
 • ćwiczenia indywidualne: Uczestnik proszony jest o rozwiązanie przedstawionych problemów, poprzez dokonanie analizy posiadanych informacji, wyciągnięcie wniosków, podjęcie stosownych działań, zaprezentowanie swojego stanowiska na forum, etc.
 • testy takie jak: kompetencyjne, osobowości, wartości w pracy, itp.

Przed rozpoczęciem każdego z ćwiczeń, osoba prowadząca przedstawia instrukcje na temat tego, jaki jest cel zadania, jego kontekst oraz jakie są wobec oczekiwania wobec uczestników.

Rezultaty Assessment Center / Development Center

Efektem dokonywanej przez asesorów ewaluacji kompetencji uczestników jest indywidualny raport opisujący:

 • metodologię badania, badane kompetencje oraz zastosowaną skalę oceny

tab1

Tabela 1: Przykładowa skala oceny kompetencji stosowana przez Demos Consulting

 • ogólną ocenę kompetencji (poniżej fragment przykładowego raportu Demos Consulting)

 

 • informację na temat mocnych stron i obszarów wymagających rozwoju (poniżej fragment przykładowego raportu Demos Consulting)

 

 • wykresy prezentujące szczegółową ocenę kompetencji i ich poszczególnych wskaźników (poniżej fragment przykładowego raportu Demos Consulting)

 

 • wskazanie kompetencji wymagających rozwoju w pierwszej kolejności.

 

Autor: Monika Kawecka Demos Consulting