Feedback 360° – ocena 360°

wpis w: Blog | 0

Feedback 360

Feedback 360° jest powszechnie stosowaną metodą oceny okresowej menedżerów. Jest ona oceną kompetencji danej osoby. Dzięki temu, że feedback przeprowadzany jest przez wiele osób, które stale współpracują z ocenianym (współpracowników, przełożonych, ale również samoocena), ocena ta jest zdecydowanie bardziej obiektywna, niż ocena dokonana w tradycyjnym systemie przełożony-podwładny.

Cele Oceny 360°

Podstawowym celem Feedbacku jest uzyskanie kompleksowych i obiektywnych informacji na temat umiejętności i pracy ocenianego pracownika, aby następnie móc wykorzystać je w długoterminowym rozwoju. Proces oceniania powoduje również większe zaangażowanie pracowników oraz większą efektywność pracy. Ponadto poprawia także komunikację między pracownikami i przełożonymi. Realizacja celów Oceny 360° wymaga, aby kolejne etapy oceny były starannie przygotowane. Do etapów Feedbacku zaliczamy kolejno: ustalenie celów procesu, wybór i opracowanie koncepcji, stworzenie kwestionariusza oceny, wybór grupy ocenianych i oceniających, szkolenie ocenianych i oceniających, ocena, opracowanie raportów oceny każdego z ocenianych, udzielenie informacji zwrotnych, rozwój pracowników, ponowna ocena. Feedback opiera się na procesie wypełniania kwestionariuszy ocen. Kwestionariusze są przygotowane dla konkretnego stanowiska w oparciu o wybrane wcześniej kompetencje, które muszą być zaopatrzone w jasne definicje i skalę ocen.

Warunki uzyskania oczekiwanych rezultatów

Podstawowym założeniem Oceny 360° jest wyłonienie konkretnych kompetencji, które mogą być odpowiedzialne za sukcesy stanowiska w chwili  obecnej, jak również w przyszłości Dlatego bardzo istotne jest zachowanie obiektywności oceny. Aby osiągnąć ten cel, należy odpowiednio wyłonić grupę osób ocenianych i oceniających oraz zapewnić anonimowość tym ostatnim. Kolejnym warunkiem, który zbliży nas do uzyskania odpowiednich rezultatów jest solidne przeszkolenie oceniających, które pozwoli zminimalizować błąd oceny. Powinni być oni zapoznani z celów procesu, oczekiwanych rezultatów, funkcjonowania narzędzia oceny, rozumienia kompetencji oraz metod i możliwości błędów w ocenie.